За проектите

„Фондация ВРЕМЕ“ разработи проект „ВРЕМЕ:ЕЛЕНА 1800-2020“, като основен за своята дейност, на този етап. Той се осъществява съвместно с неформалното гражданско сдружение „За Елена“ и Община Елена. Статутът на този проект е АКТИВЕН, т.е. по него се работи, съобразно съгласувани тримесечни планове и бюджети с Обществения съвет на проекта. В динамичен порядък, основни индикатори за статуса на проекта, могат да се видят в началната страница на сайта. Пълния текст на проект „ВРЕМЕ:ЕЛЕНА 1800-2020“ можете да видите

През месец ноември 2022г., „Фондация ВРЕМЕ“ разработи допълващ проект на основния и кандидатства с него по направление 7.5 от програмите на МИГ „Общини Елена и Златарица“. Наименованието на проекта е „Историческата памет на град Елена: приемственост, съхраняване и популяризиране“. Целта на тази разработка е да се осъществи изследователска дейност по отношение на темата сред пълнолетното население на град Елена и като база, върху която да стъпи програмата на проект „ВРЕМЕ:ЕЛЕНА“. Освен това, средствата по проекта с МИГ ще позволят да се издаде книгата с най-значимите събития в град Елена за периода на основния проект.Тази книга, благодарение на МИГ, ще бъде подарък на всички, съдействали за осъществяване на целите и задачите на проект „ВРЕМЕ:ЕЛЕНА 1800-2020“. Текст на анотацията за проекта „Историческата памет на град Елена: приемственост, съхраняване и популяризиране“, можете да видите