За фондацията

Извадки от Учредителния акт на „Фондация ВРЕМЕ“, свързани с осъществявания проект

Чл. 1. „Фондация ВРЕМЕ“ е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейността си в обществена полза, в съответствие с българското и международното законодателство.

………

Чл. 5. Фондацията ще извършва дейност в обществена полза.

Чл.6. Целите на Фондацията са

– Свързване на националните с европейските исторически и културни ценности;

– Развитие и обогатяване на историческата и родова памет на българските граждани;

– Активизиране на гражданите в инициативи от социален порядък , които водят към стабилизиране и позитивно развитие на селищните общности;

– Създаване и подкрепа на инициативи, които оценяват и отдават социално признание на индивидуален или групов принос за развитието на селищната общност;

– Въвеждане на общественото мнение като определящ фактор в живота на селищните общности.

Чл. 7. За постигане на своите цели, Фондацията ще използва следните средства:

– Създаване и осъществяване на различни изследователски програми, проекти и инициативи самостоятелно или в партньорство с други сходни организации, културни институти и организации в страната;

– Осъществяване на експертна, консултантска и посредническа дейност за създаване на територии и партньорство между социалните пространства на селищните общности и бизнеса;

– Разработване и участие в проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране целите и дейностите на Фондацията от национални и европейски програми;

– Набиране на средства от местни, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица за постигане на целите на Фондацията, за осигуряване и реализиране на нейната дейност, програми и проекти;

– Създаване на експертни съвети и граждански групи за включване в проекти и инициативи за подпомагане дейността на Фондацията;

– Разработване и издаване на информационни и рекламни материали за подпомагане, развитие и популяризиране на дейността на Фондацията.