Екипи

Група „Изследователи“ са хората, които проучват налични документи и публикации, в които могат да регистрират, а в последствие и да селектират необходимите събития за проекта от живота на град Елена. Всъщност екипите са два – изследователи, работещи за периода 1800-1920 години и изследователи, работещи за периода 1921-2020 години. Първата група определяме като изследователи на историческите събития, а втората – изследователи на съвременните събития в града.

Група „Организатори“ са хората, които работят за разширяване социалните граници на проекта сред населението на град Елена и съгражданите ни живеещи извън него, но поддържащи тесни връзки с родното място. Сред тези хора се търсят спомоществователи и дарители, за да се приведе в действие фонд „За Елена“. Във фонда се акумулират средствата, чрез които се осъществяват всички дейности по проекта.

Организаторите са ангажирани  и с провеждане на поредица публични срещи с населението на града, при които се вземат решенията за определяне на най-значимите съвременни събития.

И на трето място организаторите осъществяват изследователски действия за провеждането на социологическо проучване сред пълнолетното население на Елена по съпътстващия проект на фондацията „Историческата памет на град Елена: приемственост, съхраняване и популяризиране“.

Група „Автори и редактори“ са тези, които подготвят съдържателно избраните като най-важни събития в града, за отпечатване в книгата по проекта.  Чрез работата на тези хора, читателят може да добие впечатление за същността на излъченото събитие и неговите създатели. Разработката на тези текстове е един вид отдаване на благодарност от днешните еленчани към поколенията в миналото и сега, които са достигнали върхови постижения  в развитието на града.